Beautiful Summer: Naniwa Yodogawa Fireworks Festival 2022

The fireworks shining on the sky in Osaka city at Naniwa Yodogawa Fireworks Festival 2022 (なにわ淀川花火大会) on 27th August 2022, brightened the nation's mood and sparkled people's hopes after pandemic. It was first times in three year after cancellation due to pandemic.

Naniwa is the former name of Osaka city and Yodogawa is the name of the river where run through the heart of the city. 

ดอกไม้ไฟเปล่งประกายบนท้องฟ้าเหนือตัวเมืองโอซาก้าในงานเทศกาลดอกไม้ไฟนานิวะ โยโดกาวะ 2022 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2022 ปลุกพลังและประกายความหวังของผู้คนให้กลับมาเจิดจรัสอีกครั้งหลังยุคโควิด หลังจากงานนี้ถูกยกเลิกไปนานกว่า 3 ปี สำหรับชื่อของงานนั้น มาจากคำว่า 'นานิว" ชื่อเรียกเมืองโอซาก้าในสมัยโบราณ และ "โยโดกาวะ" เป็นชื่อแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านใจกลางเมืองโอซาก้านั่นเอง

Image/text: InStyle Asia

No comments

Post a Comment

©2024 inStyle Asia All Rights Reserved.
Designed by Creatopia Space